Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Levering Orthopedische Hulpmiddelen

1. Indien u als cliënt een probleem ervaart bij de levering van een orthopedisch hulpmiddel, dan is de eerste stap om dit zo spoedig mogelijk te bespreken met uw behandelaar. Als cliënt moet u niet afwachten bij onduidelijkheden of vragen, maar deze voorleggen aan uw behandelaar.

2. Als u als cliënt, na overleg met de behandelaar, de indruk heeft dat uw vragen en/of opmerkingen niet goed beantwoord worden of er geen afdoende oplossing wordt geboden, dient u contact op te nemen met de klachtenfunctionaris binnen het bedrijf om de situatie voor te leggen. Binnen Lamers Voetcomfort kunt u contact opnemen met Mevr. M. Bolt via 055-521 38 58.

3. Kunt u als cliënt geen overeenstemming bereiken met de klachtenfunctionaris, dan kunt u uiteindelijk aan de directie van het bedrijf de klacht voorleggen. Deze is gehouden met de cliënt te overleggen om tot oplossing van de gerezen kwestie te komen.

4. Het is belangrijk in onderling overleg tussen cliënt en leverancier te komen tot een passende oplossing voor een probleem of een klacht. Het is voor alle partijen vervelend als een verschil van mening voorgelegd moet worden aan de klachtencommissie. De commissie moet een procedure in acht nemen die de nodige tijd vergt voor behandeling.

5. Indien u als cliënt uiteindelijk niet tot overeenstemming kunt komen met de leverancier, dan kan uiteindelijk een klacht worden voorgelegd aan de Gezamenlijke Klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen van de NVOS en Orthobanda. Deze commissie kan klachten in behandeling nemen nadat aan de volgende vereisten is voldaan: a) het indienen van een duidelijk omschreven klacht, bij voorkeur op het klachtenformulier dat te verkrijgen is bij het secretariaat van de klachtencommissie of op de website, www.nvos-orthobanda.nl. b) het geven van toestemming aan de klachtencommissie om informatie betreffende de klacht in te winnen bij de betrokken arts(en) of behandelaars. Klachtcommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen Postbus 120, 3760 AC Soest Tel: (035) 603 79 64 E-mail: klachten@nvos-orthobanda.nl

6. Na het indienen van een klacht ontvangt u van het secretariaat van de klachtencommissie binnen tien dagen een bevestiging van ontvangst van de klacht.

7. Ook de leverancier ontvangt van het secretariaat van de klachtencommissie binnen tien dagen een bevestiging van ontvangst van de klacht alsmede informatie over de aard van de klacht.

8. De klachtencommissie kan binnen veertien dagen besluiten een vertrouwenspersoon aan te wijzen die de klacht mondeling zal opnemen bij u als cliënt, contact opneemt met de leverancier en die, als onafhankelijke derde, zal trachten om met beide partijen tot een bevredigende oplossing te komen. Deze vertrouwenspersoon is een ervaren en ter zake kundig bemiddelaar die niet meer verbonden is aan een leverancier van orthopedische en medische hulpmiddelen.

9. Indien de interventie van de vertrouwenspersoon niet leidt tot het bereiken van overeenstemming over de klacht tussen betrokken partijen meldt de vertrouwenspersoon het resultaat aan de klachtencommissie.

10. Het secretariaat verzoekt de leverancier om schriftelijk te reageren op de klacht van de cliënt. De cliënt ontvangt een afschrift van de reactie van de leverancier.

11. Het secretariaat van de klachtencommissie zorgt er vervolgens voor dat een hoorzitting wordt gepland. Tijdens deze hoorzitting zal de voltallige klachtencommissie beide partijen tijdens een gezamenlijke zitting horen over de ingediende klacht.

12. Een medicus kan als adviseur van de commissie betrokken worden bij de behandeling van de klacht.

13. De klachtencommissie doet binnen zes weken uitspraak over de klacht. De uitspraak luidt gegrond of ongegrond. De klachtencommissie kan daarnaast geen boetes of andere sancties opleggen. Wel kan een advies aan beide partijen worden meegegeven bij de uitspraak.

Lamers Voetcomfort
Arnhemseweg 119
7331 BE Apeldoorn
055-521 38 58
info@lamersvoetcomfort.nl

KVK:62902016
IBAN:NL83 RABO 0302 4793 84
BTW nummer:NL855005683B01

Openingstijden:

Maandag: 11:00-17:30 uur
Dinsdag: 09:00-17:30 uur
Woensdag: 09:00-17:30 uur
Donderdag: 9:00-17:30 uur
Vrijdag: 09:00-17:30 uur
Zaterdag: 10:0-16:00 uur

Lid van NVOS-Orthobanda
Lid van Provoet en Procert

SEMH-OSB erkend: 129880
AGB-code hulpmiddelen: 76088325