Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lamers Voetcomfort BV

Wij volgen de Algemene Voorwaarden van NVOS-Orthobanda

Artikel 1: definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
b. NVOS-Orthobanda: de Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici en de Nederlandse Vereniging van Orthopaedisten en Bandagisten in Nederland;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tot het vervaardigen, repareren, aanpassen en/of leveren van orthopedische (maat-)schoenen, orthesen, prothesen, therapeutisch elastische kousen en overige orthopedische voorzieningen;
d. Lid: de vervaardiger van en/of detailhandelaar in orthopedische (maat-)schoenen, orthesen, prothesen, therapeutisch elastische kousen en overige orthopedische voorzieningen; die op het moment van het maken van afspraken, het opstellen en het uitbrengen van offertes, het doen van aanbiedingen en het aangaan van overeenkomsten als lid is aangesloten bij NVOSOrthobanda;
e. Cliënt: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon met wie en/of ten behoeve van wie het lid een overeenkomst heeft gesloten of met wie het lid daarover in onderhandeling is;
f. Klachtencommissie: de commissie voor de behandeling van klachten van een cliënt jegens een lid.

Artikel 2: toepasselijkheid, geldigheid en bekendmaking
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van een lid aan een cliënt, en op alle bestellingen die een cliënt bij een lid verricht, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3: aard van de te leveren diensten
1. De diensten die het lid verricht zijn geen handelingen op het gebied van de geneeskunst, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zij dat wel zijn.

Artikel 4: nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden
1. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.
2. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld zullen partijen voor die bepalingen een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Artikel 5: de offerte
1. Het lid brengt een offerte schriftelijk uit.
2. De cliënt erkent dat de voorwaarden en inhoud van de offerte in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de cliënt aan het lid worden verstrekt. De cliënt verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij aanvang te verstrekken teneinde het lid in de gelegenheid te stellen om de opdracht naar behoren te kunnen verrichten.
3. Offertes hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte; zij zijn gebaseerd op de door of namens de cliënt door een behandelend deskundige verstrekte gegevens en de door het lid gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden. Indien eerst na het verstrijken van deze 30 dagen de schriftelijke opdracht tot het uitvoeren van de in de offerte omschreven werkzaamheden dan wel levering van de in de offerte omschreven zaken wordt ontvangen, heeft het lid het recht om deze opdracht te weigeren.
4. Indien het lid niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de opdracht als bedoeld in het vorige lid heeft gereageerd, mag de gegeven opdracht als bevestigd worden beschouwd en is het lid gehouden deze uit te voeren conform de door hem uitgebrachte offerte.

Artikel 6: totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle door een lid gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt schriftelijk of per mail een bevestiging aan het lid stuurt of op het moment dat de cliënt een handtekening voor akkoord onder de aanbieding of prijsopgave plaatst.

Artikel 7: de prijs en prijswijzigingen
1. Alle prijsopgaven van een lid en alle bedragen die een lid aan cliënt in rekening brengt zijn exclusief BTW, in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.

Artikel 8: de aflevering
1. Tenzij anders is overeengekomen, worden zaken aan de cliënt afgeleverd in het bedrijf of filiaal van het lid.
2. Indien de cliënt verzoekt om de af te leveren zaken te vervoeren of te doen vervoeren naar het door hem opgegeven adres dan reizen deze zaken voor rekening en risico van de cliënt. Met andere woorden: de goederen gelden als (af)geleverd op het moment dat deze door een lid voor vervoer naar de opdrachtgever worden aangeboden.
3. Het lid behoudt zich het eigendom van de te leveren en/of geleverde zaken voor tot het moment waarop de cliënt aan al zijn verplichtingen jegens het lid heeft voldaan.

Artikel 9: de levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de werkzaamheden redelijkerwijze moeten worden verricht en/of de zaken redelijkerwijze moeten worden geleverd.
2. Een bedongen levertijd gaat pas in op het moment dat alle voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden noodzakelijke administratieve en technische gegevens in het bezit zijn van het lid. Het lid meldt de datum van ingang van de levertijd aan de cliënt.
3. De opgave van de levertijd geschiedt zo nauwkeurig mogelijk door het lid. Deze verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de bepaalde levertijd te houden. De bepaalde levertijd is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd dient de cliënt het NVOS- lid schriftelijk in gebreke te stellen.
4. Na de ingebrekestelling als bedoeld in artikel 9 lid 3 krijgt het lid alsnog een bepaalde termijn om de werkzaamheden te verrichten en/of de zaken te leveren. Deze nieuwe termijn bedraagt maximaal 21 kalenderdagen. Bij overschrijding van deze nieuwe termijn heeft de cliënt – met behoud van diens recht op nakoming – het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien de cliënt overgaat tot ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 9 lid 4 is hij gehouden tot betaling van een geldsom aan het lid ter vergoeding van de door het lid gemaakte kosten en/of reeds verrichte werkzaamheden. Eventueel reeds op grond van artikel 10 lid 3 door het lid ontvangen bedragen worden na verrekening van de gemaakte kosten en/of reeds verrichte werkzaamheden door het lid terug betaald aan de cliënt.
6. Het lid is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade die de cliënt lijdt door overschrijding van de levertijd.

Artikel 10: de betaling
1. Betaling vindt plaats in contanten voor of bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Indien afgesproken is dat op rekening betaald zal worden, geschiedt de betaling uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum op de door het lid aangegeven wijze.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de cliënt betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Het lid heeft het recht om vooruitbetaling van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen, wanneer dit naar zijn oordeel gewenst of noodzakelijk is.

Artikel 11: wanbetaling
1. De cliënt is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Het lid zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt alsnog de gelegenheid om binnen 14 dagen na de dagtekening van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te voldoen.
2. Indien de cliënt na het verstrijken van de termijn van 14 dagen als bedoeld in artikel 11 lid 1 het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, is hij vanaf de vervaldatum van de betalingsherinnering de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend over het nog openstaande bedrag, vanaf de vervaldag van de betalingsherinnering tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand zal gelden als gehele maand.
3. Alle door het lid ter incassering van haar vordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op ten minste 15% van het door de cliënt nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00.
4. Zolang de cliënt het volledige bedrag van de openstaande facturen niet heeft voldaan, waaronder ook te verstaan de betaling van de wettelijke rente en de overige kosten die in verband met de te late betaling van de facturen zijn gemaakt, blijft de door het lid aan de cliënt geleverde zaak het eigendom van het lid en kan deze zaak te allen tijde door het lid worden terug gevorderd.
5. Indien het lid tot terugvordering van een zaak als bedoeld in artikel 11 lid 4 wenst over te gaan, deelt hij dit schriftelijk mede aan de cliënt. De cliënt is verplicht om binnen vijf kalenderdagen na dagtekening van de mededeling tot terugvordering de zaak franco aan het lid terug te zenden, dan wel het volledige bedrag van de nog openstaande facturen te voldoen.

Artikel 12: overmacht
1. Indien het lid als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen.
2. Van overmacht aan de zijde van het lid is sprake indien het lid verhinderd is aan zijn verplichtingen jegens de cliënt te voldoen ten gevolge van oorzaken die buiten zijn schuld of risicosfeer zijn ontstaan, waaronder onder andere wordt verstaan: brand, werkstaking, oproer, waterschade, rampen, overheidsmaatregelen, sabotage, diefstal, vermissing en storingen in de levering van energie.
3. In geval van overmacht is de cliënt niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 13: Beëindiging van de overeenkomst
1. Het lid is bevoegd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de cliënt indien: – de cliënt in verzuim is, dan wel enige verplichting jegens het lid niet nakomt; – indien één va beide partijen gedurende een periode van langer dan een maand in overmacht is; – de cliënt in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie komt te verkeren, dan wel anderszins de beschikkingsmacht over zijn gehele of gedeeltelijke vermogen verliest of heeft verloren.
2. In geval van beëindiging in de zin van artikel 13 lid 1 is de cliënt aansprakelijk voor alle reeds door het lid gemaakte kosten en is zij gehouden die te vergoeden.

Artikel 14: aansprakelijkheid
1. Het lid is nimmer aansprakelijk voor de indirecte kosten en schade, op enigerlei wijze verbandhoudende met, dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
2. De cliënt vrijwaart het lid voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, opgetreden in verband met aan de cliënt geleverde zaken en/of ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
3. Het lid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat cliënt heeft nagelaten alle relevante informatie aan het lid te verstrekken.
4. Het lid aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de cliënt zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door het lid geleverde producten.
5. Het lid is slechts aansprakelijk voor directe schade voor zover in dit artikel is bepaald.
6. Aansprakelijkheid van het lid voor zaakschade en/of schade wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door een gebrek in een product dat het lid niet zelf heeft vervaardigd, is uitgesloten.
7. De cliënt vrijwaart het lid voor de onder artikel 14 lid 4 genoemde schade. De cliënt spreekt dan rechtstreeks de producent aan.
8. Het lid is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden voor directe kosten en schade die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan tot het bedrag waarvoor het lid zich ter zake heeft verzekerd.
9. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering overgaat, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid als bedoeld in lid 6 van dit artikel beperkt tot het factuurbedrag maar nimmer hoger dan een bedrag ad € 75.000, -.
10. Een eventuele vordering tot schadevergoeding dient door de cliënt binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis waaraan de vordering ten grondslag ligt, te worden ingediend. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde worden ingediend, zijn nietig.

Artikel 15: garantie
1. Voor wat betreft de pasvorm geldt, bij een gelijkblijvende situatie, een garantie van drie maanden na de levering.
2. Voor wat betreft het materiaal en de technische kwaliteit van het geleverde orthopedisch schoeisel, de orthese, prothese of de therapeutisch elastische kousen geldt een garantie van zes maanden na de levering.
3. Voor wat betreft de normale slijtage, dan wel onzorgvuldig gebruik, zijn de garantiebepalingen niet van toepassing.
4. Geringe afwijkingen geven de cliënt geen recht op hernieuwde levering. Een naar maat vervaardigde zaak kan niet worden teruggenomen en geeft geen recht op hernieuwde levering indien de vervaardiging is gebaseerd op foutieve gegevens die door de cliënt aan het lid zijn verstrekt.

Artikel 16: klachten
1. Een klacht over de door het lid verrichte werkzaamheden of de door het lid geleverde zaak kan in behandeling worden genomen indien zij binnen 14 kalenderdagen na levering of ingeval van verborgen gebreken binnen 14 kalenderdagen na ontdekking, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk bij het lid wordt ingediend. Indien de cliënt van mening is dat het niet mogelijk is om met het lid tot een oplossing van de klacht te geraken, dan kan cliënt de klacht middels toezending van het ´klachtenformulier NVOSOrthobanda´ de klacht indienen bij de klachtencommissie Orthopedische hulpmiddelen van de NVOS-Orthobanda.
2. De klachtencommissie oordeelt bij wege van niet-bindend advies.
3. Het indienen van een klacht ontheft de cliënt niet van de verplichting tot betaling van de factuurbedragen.
4. Een klacht over een geleverde zaak, die wel aan de kwaliteiten voldoet maar die niet geschikt blijkt te zijn voor het doel waarvoor de cliënt deze wenst te gebruiken, wordt niet aanvaard.

Artikel 17: Nederlands recht
1. Op rechtsverhoudingen tussen het lid en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20 november 2014, onder nummer 40445366.

Lamers Voetcomfort
Arnhemseweg 119
7331 BE Apeldoorn
055-521 38 58
info@lamersvoetcomfort.nl

KVK:62902016
IBAN:NL83 RABO 0302 4793 84
BTW nummer:NL855005683B01

Openingstijden:

Maandag: 11:00-17:30 uur
Dinsdag: 09:00-17:30 uur
Woensdag: 09:00-17:30 uur
Donderdag: 9:00-17:30 uur
Vrijdag: 09:00-17:30 uur
Zaterdag: 10:0-16:00 uur

Lid van NVOS-Orthobanda
Lid van Provoet en Procert

SEMH-OSB erkend: 129880
AGB-code hulpmiddelen: 76088325